نشست صمیمی مدیر عامل شرکت #اسپیدشاهد دکتر طائبی با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی سمنان جناب آقای دکتر نوید دانایی و معاونین محترم دانشگاه ، برگزار و در راستای هماهنگی و اتخاذ رویه های مشترک ، تفاهم نامه ای تنظیم و به تصویب رسید